РОБОЧА ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧІВ ІЗ ГАРАНТОМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  013.00.01 ПОЧАТКОВА ОСВІТА  ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

   23 08 22 4 23 серпня 2022 року

  23 серпня 2022 року відбулася онлайн-зустріч із гарантом ОПП 013.00.01, професором кафедри початкової освіти, професором, доктором педагогічних наук Тетяною Мієр. На зустріч були запрошені науково-педагогічні працівники кафедр Педагогічного інституту та кафедр інших структурних підрозділів Університету, які забезпечуватимуть реалізацію освітньо-професійної програми під час навчання студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» у 2022–2023 навчальному році.

Мета зустрічі – підведення підсумків анкетування роботодавців, випускників та магістрантів щодо оцінювання ними результатів навчання за ОПП 013.00.01 та бачення перспектив покращення процесу навчання магістрантів, а також узгодження питань, пов’язаних із реалізацією змісту зазначеної ОПП у робочих програмах навчальних дисциплін.

Гарант програми, Тетяна Мієр, розкрила результати анкетування відповідно до трьох груп респондентів. Стосовно роботодавців увагу було акцентовано на результатах щодо: зацікавленості роботодавців у прийомі на роботу випускників кафедри початкової освіти; оцінювання знань, умінь та навичок випускників; визначення компонентів ОПП 013.00.01 другого (магістерського) освітнього рівня, які, на думку  роботодавців, варто переглянути/розширити або доповнити. Стосовно такої категорії респондентів як випускники гарант зазначила, що до анкетування були залучені лише випускники 2021 року випуску, які навчалися за зазначеною вище ОПП. У виступі увага акцентувалася на результатах щодо: задоволеності випускників результатами навчання за ОПП 013.00.01; встановлення випускниками рівня сучасності та практичної орієнтованості навчання за освітньо-професійною програмою; напрямів покращення освітнього процесу за ОПП. Стосовно магістрантів гарант вказала на результати задоволеності студентів навчанням за обраною освітньо-професійною програмою та на їхні пропозиції щодо покращення освітнього процесу за ОПП. Узагальнення результатів анкетування трьох груп респондентів стосувалося виокремлення напрямків, які потребують більш поглибленого розкриття. Це організація дистанційного навчання, реалізація інклюзивної освіти, організація роботи з електронними матеріалами та електронною шкільною документацією.

Також під час онлайн-зустрічі гарант ґрунтовно зупинилася на ключових позиціях процесу розроблення робочої програми навчальної дисципліни, зокрема: конкретизувала нормативно-інструктивну базу розроблення робочої програми, структурну організацію її змісту, особливості формулювання мети навчальної дисципліни, завдань та результатів її опрацювання, обов’язковість критеріїв оцінювання завдань для самостійної роботи, конкретизацію форм проведення модульного та семестрового контролю, оформлення рекомендованих джерел. Також гарант відповіла на запитання присутніх на онлайн-зустрічі.

23 08 22 1

23 08 22 2

23 08 22 5

23 08 22 3

 

 

Факультет у соціальних мережах