ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

 

Викладачами кафедри дошкільної освіти здійснюється підготовка аспірантів за освітньо-науковою програмою «Дошкільна освіта» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта».  

Гарант освітньо-наукової програми доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти Пономаренко Тетяна Олександрівна.

Під керівництвом професорів, доцентів кафедри дошкільної освіти виконують дисертаційні дослідження такі аспіранти.

Ухтомська Анна Анатоліївна. 2018 рік вступу (денна форма навчання).

Тема дисертації «Формування самоставлення у дітей п’ятого року життя засобами живопису». Номер протоколу та дата затвердження на Вченій раді Університету: протокол №10 від 29.11.2018 р.

Науковий керівник: Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти.

Кузіна Оксана Тедеївна. 2020 рік вступу (денна форма навчання).

Тема дисертації «Формування пізнавальної активності у дітей шостого року життя засобами медіа». Номер протоколу та дата затвердження на Вченій раді Університету: протокол № 10 від 26.11.2020 р.

 Науковий керівник: Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти.

Іваненко Наталія Вальдемарівна. 2020 рік вступу (денна форма навчання).

Тема дисертації «Педагогічний супровід пізнавального розвитку дітей шостого року життя засобами цифрових технологій». Номер протоколу та дата затвердження на Вченій раді Університету: протокол № 11 від 17.12.2020 р.

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти.

В’юнник Вікторія Олександрівна. 2021 рік вступу (денна форма навчання).

 Тема дисертації «Cамовираження дітей п’ятого року життя в освітньому середовищі закладів дошкільної освіти». Номер протоколу та дата затвердження на Вченій раді Університету: протокол № 9 від 28.10.2021 р.

Науковий керівник: Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти.

Євченко Яна Борисівна. 2021 рік вступу (денна форма навчання).

Тема дисертації «Формування основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти». Номер протоколу та дата затвердження на Вченій раді Університету: протокол № 9 від 28.10.2021р.

Науковий керівник: Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти.

Федорова Світлана Олександрівна. 2021 рік вступу (денна форма навчання).

Тема дисертації «Формування соціально-громадянської компетентності в комунікативній діяльності дітей старшого дошкільного віку». Номер протоколу та дата затвердження на Вченій раді Університету: протокол № 9 від 28.10.2021р.

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти.

Стаднійчук Марія Анатоліївна. 2022 рік вступу (денна форма навчання).

 Тема дисертації «Розвиток творчих здібностей дітей третього року життя засобом художньо-педагогічного спілкування». Тема затверджена на засіданні кафедри дошкільної освіти та Вченої ради Факультету педагогічної освіти.

Науковий керівник: Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти.

Лахман Діана Олександрівна. 2022 рік вступу (денна форма навчання).

Тема дисертації «Формування основ дослідницької компетентності  дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти». Тема затверджена на засіданні кафедри дошкільної освіти та Вченої ради Факультету педагогічної освіти.

Науковий керівник: Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти.

Дика Дарина Олегівна. 2022 рік вступу (денна форма навчання).

Тема дисертації: «Формування дослідницької компетентності дітей старшого дошкільного віку в проєктній діяльності». Тема затверджена на засіданні кафедри дошкільної освіти та Вченої ради Факультету педагогічної освіти. 

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ КЕРІВНИКІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти:

– артосвіта дітей дошкільного віку та студентів педагогічних спеціальностей; формування фахових компетентностей майбутніх вихователів; освітнє партнерство в дошкільній освіті.

Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти:

– формування соціально-громадянської компетентності в дітей дошкільного віку; особливості виховання й розвитку дітей раннього віку; формування управлінської компетентності в майбутніх і чинних керівників дошкільної освіти; формування управлінської культури в майбутніх і чинних керівників дошкільної освіти.

Козак Людмила Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти:

–  підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до застосування педагогічних інновацій у професійній діяльності.

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ІСПИТУ) ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Програма складена викладачами кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка з урахуванням вимог щодо об’єму професійних знань, які мають продемонструвати ті, хто бажають вступити в аспірантуру зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. Програма затверджена приймальною комісією (протокол № 6 від18.04.2022 р.).

Метою іспиту є, насамперед, діагностика теоретичних і прикладних знань здобувачів наукового ступеня в галузі дошкільної освіти, а саме: вікових та типологічних особливостей розвитку дітей раннього та дошкільного віку; умов та основних дидактичних закономірностей побудови освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; змісту сучасних програм розвитку дітей у дошкільних освітніх закладах різного типу; принципових підходів до реалізації Державного стандарту дошкільної освіти і впровадження нових освітніх технологій; засобів перевірки якості освітнього процесу та рівня життєвої компетентності дітей; технологій розвитку творчого потенціалу дітей; форми педагогічного просвітництва батьків дітей дошкільного віку та широкої громадськості; досягнень вихователів-практиків в нашій країні та за кордоном тощо.

Вступне випробування до аспірантури зі спеціальності 012 Дошкільна освіта проводиться у формі фахового іспиту та передбачає відповідь вступника за трьома питаннями обраного білету. Час підготовки відповіді – 30 хв.

Зміст програми визначено в межах нормативно-правових документів України про освіту; Державного стандарту дошкільної освіти; навчальних дисциплін «Дошкільна педагогіка», «Дитяча психологія».

РОЗРОБКА ТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

У 2022 році розроблено нову редакцію освітньо-наукової програми «Дошкільна освіта» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта», затвердженої Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка 31 серпня 2022р. (протокол № 8) та введеної в дію з 01.09.2022 р. (наказ від 31.08.2022 р. № 398).

Розробку програми здійснено на засадах нормативно-правових документів України в галузях дошкільної освіти та вищої освіти. При оновленні освітньо-наукової програми враховані рекомендації експертної групи та галузевої експертної ради під час акредитації у 2020-2021 рр. Також зміни, уточнення та доповнення до освітньо-наукової програми здійснено на засадах аналізу результатів консультацій, робочих нарад, засідань, відгуків стейкхолдерів. 

          Нову редакцію освітньо-наукової програми розроблено робочою групою у складі викладачів кафедри дошкільної освіти.

Керівник робочої групи:

Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту (гарант освітньо-наукової програми).

Члени робочої групи:

Козак Людмила Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту;

Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту;

Новоселецька Ірина Едуардівна, доктор філософії, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін муніципального закладу вищої освіти «Київська академія мистецтв»; випускниця ОНП «Дошкільна освіта».

Метою освітньо-наукової програми визначено: забезпечити сучасну освітньо-наукову підготовку дослідників з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта із глибинним науковим, аналітичним, дослідницьким, організаторським потенціалом задля успішної професійної самореалізації та здійснення наукових проєктів відповідно до місії Київського університету імені Бориса Грінченка – «Служити людині, громаді, суспільству».

У відповідності з освітньо-науковою програмою розроблено нову редакцію навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, затвердженого рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28.04.2016 р., протокол № 4 (зі змінами від 24.09.2022 р.. протокол № 8); (нова редакція від 04.04.2022 р., протокол  № 2).

 

НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА АСПІРАНТІВ ТРЕТЬОГО РОКУ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ОНП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»)

Відповідно до освітньо-наукової програми та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, згідно з графіком освітнього процесу в аспірантурі Університету (денної та заочної форм здобуття вищої освіти) 2022 – 2023 н. р. допущені до проходження практики:

  • Іваненко Наталія Вольдемарівна (денна форма навчання).

Керівник практик: Козак Людмила Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти.

  • Кузіна Оксана Тадеївна (денна форма навчання).

Керівник практики: Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти.

Установча конференція проведена на засідання кафедри дошкільної освіти 03.11.2022 р.

Науково-викладацьку практику аспіранти проходять на засадах програми практики, розробленої Половіною Оленою Анатоліївною, кандидатом педагогічних наук, доцентом, завідувачем кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Базою для проходження практики є випускова кафедра дошкільної освіти, на якій працюють керівники аспіранток.

Метою науково-викладацької практики визначено: вивчення теоретичних, методологічних та технологічних досягнень сучасної вітчизняної та зарубіжної науки; підготовка до науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти.

Завданнями означеної практики є такі:

– вдосконалення практичних умінь застосування сучасних методів наукового дослідження, обробки та інтерпретації експериментальних результатів наукового дослідження;

– формування фахових компетентностей, необхідних для ефективної самостійної дослідницької діяльності в обраній сфері науково-педагогічної діяльності;

– набуття та удосконалення умінь практичної діяльності щодо здійснення освітнього процесу в ЗВО шляхом викладання фахових дисциплін, організації навчальної діяльності студентів, науково-методичної роботи з дисципліни;

– набуття та вдосконалення загальних компетентностей, практичних умінь і досвіду професійної діяльності з обраного фаху.

В програмі чітко визначено етапи проходження практики, види та сутність діяльності аспіранток у межах кожного визначеного етапу; їх обов’язки під час проходження практики та обов’язки їх керівників; систему оцінювання навчальних досягнень аспіранток.

Формою проведення семестрового контролю визначено залік, на якому сумується кількість балів, отриманих аспірантками за види діяльності під час проходження практики. Основним звітним документом проходження науково-викладацької практики є друкований звіт з переліком діяльності, фіксацією, оцінюванням та підтвердженням виконаної роботи, який передбачається заслухати та затвердити на звітні конференції в межах засідання кафедри дошкільної освіти  до 17.12.2022 р.

Факультет у соціальних мережах