Про кафедру

Візитівка кафедри 

  Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук заснована у 2022 році шляхом злиття двох структурних одиниць: кафедри теорії та історії педагогіки й кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту (Рішенням Вченої ради Університету від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року). Із 01 вересня 2022 року її очолює докторка педагогічних наук, професорка – Хоружа Людмила Леонідівна.

  До штатного професорсько-викладацького складу входять 15 працівників, із яких: 5 докторів педагогічних наук,  9 кандидатів наук (з них - 5 кандидатів педагогічних наук, 3 кандидати психологічних наук, 1 кандидат історичних наук) 1 особа - на посаді викладача.

  На високому науково-методичному рівні здійснюється викладання педагогічних дисциплін для студентів першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (освітньо-науковго) рівнів освіти та спеціальностей на факультетах університету.

  Науково-педагогічні працівники здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти (форми навчання: денна, заочна) за освітньо-професійними програмами:

 011.00.03 «Корпоративна освіта та розвиток персоналу» 

 011.00.04 «Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих» 

 011.00.02 "Педагогіка середньої освіти".

  Також кафедра здійснює науковий та координаційний супровід з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки».

 

  Стратегію розвитку кафедри на найближчі п’ять років визначають її місія та візія.

  • Місія діяльності кафедри- розвиток інноваційного потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу; здатність реалізовувати лідерську позицію у системі педагогічної освіти Університету.
  • Візія кафедри: висока якість професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців відповідно до вітчизняних та європейських стандартів. Візія реалізується шляхом відкриття та оновлення діючих освітніх програм, розробкою наукових проєктів  відповідно до цінностей університету: людина, громада, довіра, духовність, лідерство-служіння, відповідальність, професіоналізм, громадянська ідентичність, свобода, різноманіття.

  Перспективи розвитку кафедри також пов’язані з оновленням  форм її діяльності, а також збереженням і удосконаленням тих, які вже є сталими, серед яких:

  • підготовка до друку випусків збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка»( категорія «Б»);
  • організація та проведення міжнародної наукової конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі»;
  • проведення щорічної Грінченківської наукової школи для аспірантів, докторантів і магістрантів;
  • науково-методичний супровід студентів щодо участі в олімпіадах, конкурсах наукових робіт та інші.

   

 

Факультет у соціальних мережах