viber2021-08-3014-50-16-416
Контактна інформація

(044)-295-69-44
o.polovina@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.318

Половіна Олена Анатоліївна

Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Гарант освітньо-професійної програми підготовки студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня освіти

Освітньо-професійна програма 012.00.01 Дошкільна освіта

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/OPP_bak_DO_012.00.01.pdf

Освітньо-професійна програма 012.00.01 Дошкільна освіта (скорочена програма підготовки)

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/OPP_DO_bac_m_s_2.pdf

Розробник Стандарту дошкільної освіти (2021)

Половіна О. Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва». Стандарт дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу, 2021. https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876

Викладає навчальну дисципліну «Артосвіта дітей дошкільного віку»

Біографія

У 1996 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «педагогіка та психологія (дошкільна)». Працювала музичним керівником дитячого садка №273 м. Києва та лаборантом кафедри психології УДПУ імені М. П. Драгоманова. З 1998 по 2010 рік – асистент, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У 2006 році завершила навчання в аспірантурі. У 2007 році у Спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) зі спеціальності 13.00.08 – «дошкільна педагогіка». Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році.

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2010 року:

2010-2014 рр. –  доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

2014 вересень - 2015 рр. –  завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

вересень 2015 - серпень 2021 рр.  –  доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

вересень 2021 – серпень 2022 рр. – завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

вересень 2022 – донині – завідувач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 24 роки.

Професійний і науковий інтерес

  • артосвіта дітей дошкільного віку та студентів педагогічних спеціальностей;
  • формування фахових компетентностей майбутніх вихователів;
  • освітнє партнерство в дошкільній освіті.

Автор близько 200 наукових та методичних праць, з-поміж них: навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вихователів та освіти дітей дошкільного віку. Співавтор Державного стандарту дошкільної освіти (2021), член робочої групи з розроблення професійних стандартів  «Вихователь закладу дошкільної освіти», «Керівник закладу дошкільної освіти».

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах