Наукова діяльність викладачів

Напрями наукової діяльності кафедри дошкільної освіти:

 • Здійснення науково-методичного супроводу педагогічних колективів закладів дошкільної освіти;
 • Участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, вебінарах та організація таких заходів;
 • Підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт;
 • Публікації наукових, науково-методичних матеріалів з актуальних проблем змісту дошкільної освіти та фахової підготовки;
 • Видання навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для студентів, педагогів закладів дошкільної освіти;
 • Рецензування та експертиза дисертацій, монографій, навчальних посібників, наукових статей, методичних матеріалів.

Професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної освіти займається розробленням науково-практичних  та аналітичних матеріалів, присвячених дослідженню актуальних проблем змісту дошкільної освіти та шляхів удосконалення підготовки фахівців дошкільної освіти:

 • артосвіта дітей дошкільного віку та студентів педагогічних спеціальностей; формування фахових компетентностей майбутніх вихователів; освітнє партнерство в дошкільній освіті (к.п.н., доц. Олена Половіна);
 • формування соціально-громадянської компетентності в дітей дошкільного віку; особливості виховання й розвитку дітей раннього віку; формування управлінської компетентності в майбутніх і чинних керівників дошкільної освіти; формування управлінської культури в майбутніх і чинних керівників дошкільної освіти (д.п.н., проф. Тетяна Пономаренко);
 • підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до застосування педагогічних інновацій у професійній діяльності (д.п.н., доц. Людмила Козак);
 • створення умов і підготовка майбутніх менеджерів дошкільної освіти до здійснення методичного супроводу освітнього процесу ЗДО та управління ним; супровід сенсорно-пізнавального розвитку дітей раннього і дошкільного віку; використання інноваційних технологій в освітньому процесі з дітьми, взаємодії з батьками вихованців, методичного супроводу освітнього процесу в ЗДО (к.п.н., доц. Олена Коваленко);
 • формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку; педагогічне партнерство в освітньому процесі ЗДО (к.п.н., доц. Антоніна Карнаухова);
 • особливості фахової підготовки педагогів; педагогічна компаративістика (к.п.н., доц. Наталія Голота);
 • проблеми фізичного виховання та здоров’язбереження дітей раннього і дошкільного віку, фахової підготовки майбутніх вихователів до реалізації оздоровчої парадигми в освітньому процесі ЗДО (к.п.н., доц. Лариса Гаращенко);
 • формування дослідницьких умінь професійного самовдосконалення майбутніх дошкільних педагогів;  дитяче експериментування та винахідництво (к.п.н., ст. викл. Юлія Волинець);
 • професійна підготовка (теоретична і практична) студентів педагогічних спеціальностей до роботи в ЗДО та закладах позашкільної освіти; підготовка майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками в інклюзивних групах ЗДО; готовність майбутніх вихователів до творчої самореалізації в професійній діяльності (к.п.н., ст. викл. Валентина Вертугіна);
 • рефлексійна, емоційна й мовленнєва культура педагогів і дітей; партнерська взаємодія педагогів і батьків вихованців; артосвіта майбутніх вихователів і дітей; формування основ читацької компетентності в майбутніх педагогів і дітей (к.п.н., ст. викл. Інна Кондратець);
 • художньо-творча діяльність дітей дошкільного віку; історія розвитку дошкільної освіти в Україні; формування професійної компетентності майбутніх вихователів (к.п.н., ст. викл. Олена Літіченко);
 • організаційно-змістові засади методичної роботи в ЗДО; використання ІКТ в освітньому процесі ЗВО (к.п.н., ст. викл. Тетяна Шинкар);
 • використання сучасних інструментів у професійній підготовці майбутніх педагогів; підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм; формування цифрової компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (викл. Марина Науменко)

Наукова тема кафедри дошкільної освіти – «Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до пcихолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку» (Науковий керівник: к.п.н., доц. Олена Половіна,  Державний реєстраційний номер 0121U113725, термін виконання: жовтень 2021 р. – жовтень 2026 р.). У межах наукової теми кафедри співвиконавцями здійснюються дослідження різноманітних проблем в абрисі освіти дітей раннього віку, оволодіння науково-методичними основами майбутньої професійної діяльності у сфері пcихолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку, педагогічної просвіти батьків.  

Кафедра дошкільної освіти здійснює підготовку аспірантів за освітньо-науковою програмою 012.00.01 Дошкільна освіта третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Гарант освітньо-наукової програми д.п.н., проф. Тетяна Пономаренко.

Під керівництвом професорів та доцентів кафедри дошкільної освіти виконуються дисертаційні дослідження:

Анна Ухтомська: «Формування самоставлення у дітей 5-го року життя засобами живопису», науковий керівник к.п.н., доц. Олена Половіна;

Оксана Кузіна: «Формування пізнавальної активності в дітей 6-го року життя засобами медіа», науковий керівник д.п.н., проф. Тетяна Пономаренко;

Тетяна Іваненко: «Педагогічний супровід пізнавального розвитку дітей шостого року життя засобами цифрових технологій», науковий керівник д.п.н., доц. Людмила Козак;

Вікторія В’юнник: «Самовираження дітей п’ятого року життя в освітньому середовищі закладів дошкільної освіти», науковий керівник к.п.н., доц. Олена Половіна;

Яна Євченко: «Формування основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти», науковий керівник д.п.н., проф. Тетяна Пономаренко;

Світлана Федорова: «Формування соціально-громадянської компетентності в комунікативній діяльності дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник д.п.н., доц. Людмила Козак.

 

 

 

   

   

Факультет у соціальних мережах